อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ผ้าไหมลายนกยูง (Peacock Pattern Silk)

      ลายนกยูงเป็นลายโบราณ ชาวอีสานนิยมนำลายนกยูงมาทำเป็นลายมัดหมี่ ด้วยเชื่อว่านกยูงเป็นสัญลักษณ์ของความสวยงาม

ความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง จึงปรากฏอยู่ในลายมัดหมี่ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

 

peacocksilk001

ผ้าไหมลายม้า (Horse Pattern Silk)

      ชาวอีสานเชื่อว่าถ้าใครได้สัมผัสกับม้าจะมีความเข้มแข็ง สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพลังและมีบารมีฉะนั้นจึงมีผู้นิยมนำม้า

มาทำเป็นต้นแบบลายมัดหมี่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และพลังอำนาจ ตลอดจนการชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง ดังเช่น

พระเวสสันดร เป็นต้น

 

horsesilk001

ผ้าไหมลายบุษบก (Busabok Pattern Silk)

      ชาวอีสานมีความเชื่อว่าบุษบกเป็นสถานที่ที่ผู้มีวาสนาหรือผู้มีบุญอาศัยอยู่ เช่น พระพุทธเจ้า พระเจ้าแผ่นดิน บุษบก เป็นมณฑปขนาดเล็ก

แต่ด้านข้างโปร่ง เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีหรือเป็นที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุ เช่น พระพุทธรูป เป็นต้น

 

busaboksilk001

ผ้าไหมลายช้าง (Elephant Pattern Silk)

         ชาวอีสานเชื่อว่าถ้าใครได้สัมผัสกับช้างจะมีความรุ่งเรือง ทำมาค้าขายร่ำรวย มีหลักฐานมั่นคงฉะนั้น

จึงมีผู้นิยมนำช้างมาทำเป็นลายมัดหมี่เพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความเจริญรุ่งเรือง ตลอดจนการชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง ดังเช่น พระเวสสันดร เป็นต้น

 

elephanesilk001

ผ้าพื้นเมืองอีสาน

รวมผ้าพื้นเมืองอีสาน

Photo Gallery