ผ้าไหมลายม้า (Horse Pattern Silk)

      ชาวอีสานเชื่อว่าถ้าใครได้สัมผัสกับม้าจะมีความเข้มแข็ง สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพลังและมีบารมีฉะนั้นจึงมีผู้นิยมนำม้า

มาทำเป็นต้นแบบลายมัดหมี่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และพลังอำนาจ ตลอดจนการชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง ดังเช่น

พระเวสสันดร เป็นต้น

 

horsesilk001