วัดไทยในจังหวัดขอนแก่น

  • หมวด: Uncategorised
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2559 08:59
  • เขียนโดย Administrator
  • ฮิต: 3159

โปรดคลิกที่ชื่อวัดหรือภาพวัดไทยในจังหวัดขอนแก่นที่ท่านสนใจ 

พระอารามหลวงมหานิกาย

 

วัดธาตุ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) 
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

วัดหนองแวง (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
pramahatat

พระอารามหลวงธรรมยุตินิกาย

    วัดศรีจันทร์  (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

    วัดป่าแสงอรุณ  (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วัดในอำเภอเมืองขอนแก่น

วัดหนองแวง ตำบลในเมือง

pramahatat

วัดกลาง ตำบลในเมือง  วัดป่าชัยวันตำบลในเมือง 

วัดธาตุ ตำบลในเมือง

วัดป่าอดุลยารามตำบลในเมือง

วัดวุฒาราม ตำบลในเมือง

2013 04 21 10.03.551

วัดท่าสองครตำบลพระลับ

วัดตราชูวนาราม ตำบลในเมือง วัดศรีจันทร์ ตำบลในเมือง

วัดโพธิ์ (โพธิ์โนนทัน) ตำบลในเมือง

วัดศรีนวล ตำบลในเมือง วัดโนนศิลาตำบลสำราญ
วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ

วัดไชยศรี ตำบลสาวัตถี

วัดโนนม่วงตำบลศิลา 
วัดม่วงศรีตำบลศิลา

วัดป่าหนองหลุบ ตำบลแดงใหญ่

อำเภอน้ำพอง

วัดเจติยภูมิ ตำบลบ้านขาม

2013 06 21 10 07 36 21

วัดในอำเภอกระนวน

วัดโพธิ์ชัย ตำบลกระนวน

วัดมารวิชัย ตำบลกระนวน วัดโพธิ์ชัย ตำบลกระนวน

วัดยางคำ ตำบลกระนวน

วัดยางใย ตำบลกระนวน

วัดราษฎร์นิยม ตำบลคำแมด

วัดศรีบุญเรือง ตำบลคำแมด วัดบัวระพา ตำบลคำแมด

วัดบัวบาล ตำบลคูคำ

วัดพุทธชาฎา ตำบลคูคำ วัดชุมพรชัยศรี ตำบลน้ำอ้อม

วัดไตรมิตร ตำบลน้ำอ้อม

วัดเนกขัมมาภิรมณ์ ตำบลน้ำอ้อม วัดประทุมคงคา ตำบลน้ำอ้อม

วัดโนนสูง ตำบลบ้านโนน

วัดบูรพา ตำบลบ้านโนน วัดสว่างอรุณ ตำบลบ้านโนน

วัดบูรพาราม ตำบลบ้านฝาง

วัดพรมประสิทธิ์ ตำบลบ้านฝาง วัดพัฒนาสีลา ตำบลบ้านฝาง

วัดจอมแจ้ง ตำบลหนองกุงใหญ่

วัดพรหมวิหารธรรม ตำบลหนองกุงใหญ่ วัดมธุวัณโณวาส ตำบลหนองกุงใหญ่

วัดเวียงแก้ว ตำบลหนองกุงใหญ่

วัดอัมพวัน ตำบลหนองกุงใหญ่ วัดชุมพล ตำบลหนองโก

วัดป่าชัยมงคล ตำบลหนองโก

วัดป่าเลไลย์ ตำบลหนองโก วัดศรีมหานาท ตำบลหนองโก

วัดศรีสว่าง ตำบลหนองโก

วัดสุทธาวาส ตำบลหนองโก วัดนาเลาะ ตำบลหนองโน

วัดโนนสว่าง ตำบลหนองโน

วัดป่าสามัคคีธรรม ตำบลหนองโน วัดศรีจันทร์ ตำบลหนองโน

วัดสามัคคีธรรม ตำบลหนองโน

วัดหนองโน ตำบลหนองโน วัดเหนือสำโรง ตำบลหนองโน

วัดไทรทอง ตำบลห้วยโจด

วัดโนนสัง ตำบลห้วยโจด วัดป่าจันทรมณี ตำบลห้วยโจด

วัดศรีชมชื่น ตำบลห้วยโจด

วัดศรีมงคล ตำบลห้วยโจด วัดศิริชัยโย ตำบลห้วยโจด

วัดสว่าง ตำบลห้วยโจด

วัดสว่างวังหิน ตำบลห้วยโจด วัดอัมพวัน ตำบลห้วยโจด

วัดท่าแขก ตำบลห้วยเตย

วัดศรีสำราญ ตำบลห้วยเตย วัดสว่างธรรม ตำบลห้วยเตย

วัดหายโศก ตำบลห้วยเตย

วัดโนนกลาง ตำบลห้วยยาง วัดศรีสุพร ตำบลห้วยยาง

วัดสว่างแดนดิน ตำบลห้วยยาง

วัดอิสาณ ตำบลหัวนาคำ วัดบรูพาวนาราม ตำบลหัวนาคำ

Photo Gallery