วิทยานิพนธ์/รายงานการค้นคว้าอิสระ

การจัดการผลิตและการตลาดรังไหมอุตสาหกรรม: กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรบ้านนาแพง ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

วรญา เนื่องมัจฉา. (2556). การจัดการผลิตและการตลาดรังไหมอุตสาหกรรม: กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรบ้านนาแพง ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น.  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ
ที่มา:  ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่น

การพัฒนาตัวแบบเพื่อเชื่อมโยงโลจิสติกส์ขาเข้าของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

วรญา เนื่องมัจฉา. (2557). การพัฒนาตัวแบบเพื่อเชื่อมโยงโลจิสติกส์ขาเข้าของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย.  วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ
ที่มา:  ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่น

การใช้เครื่องมือบ่งชี้อัตโนมัติประกอบการประเมินผลผลิตอ้อยที่ปลูกภายใต้สภาพการณ์ต่างๆในเขตส่งเสริมของโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

สุทัศน์ เบ้ารัตน์. (2557). การใช้เครื่องมือบ่งชี้อัตโนมัติประกอบการประเมินผลผลิตอ้อยที่ปลูกภายใต้สภาพการณ์ต่างๆในเขตส่งเสริมของโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ.  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมและการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ
ที่มา:  ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่น

การใช้เทคนิคทางการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่น

สมหวัง สีหะ. (2557). การใช้เทคนิคทางการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่น.  วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิตสาขาวิชาบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ
ที่มา:  ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่น

การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันและโครงสร้างการตลาด: กรณีศึกษาจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ

อินทนิล นิลเกตุ. (2557). การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันและโครงสร้างการตลาด: กรณีศึกษาจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ.  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร
        มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมและการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ
ที่มา:  ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Photo Gallery