การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC)

การสืบค้นแบบง่าย (Basic Search)

สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดโดยใส่คำค้นที่ต้องการ

เพื่อน้องชวนเชิญรักการอ่าน เรียนรู้ตลอดชีวิต
รหัสทดสอบการใช้งาน library