ฐานข้อมูลวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการศูนย์สารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
รายงานวิจัยการวิเคราะห์สารเจือปนบางตัวในอาหารพื้นเมืองจากเขต..
   รัตนา มหาชัย
   Fulltext Abstract [../teenet/teenet0112t.html]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
TX541|bร375 
รายงานวิจัยการศึกษาเพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่อง..
   สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
TH7413
ส253 
รายงานวิจัยการหาความเหมาะสมของทรัพยากรและสภาวะเศรษฐกิจ-สังคม..
   สุนทร หัศภาดล
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
HD890.55.Z9Y37
ส791 
รายงานวิจัยโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2540 เรื่องการตรวจหาค่าโคล..
   พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
QR75
ผ698 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการก..
   จารุวัตร เจริญสุข
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
TD196.C63
จ338 
รายงานวิจัยประเภททุนอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 ผ..
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
SH165
ร451ผ 
รายงานวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 การ..
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
SH167.N5
ร451 
รายงานวิจัยเรื่องการกำจัดสีย้อมในน้ำทิ้งด้วยวัสดุแกลบเผา
   รัตนา มหาชัย
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
TD897.8.T5
ร375 
รายงานวิจัยเรื่องการบริหารและจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตป่าสงว..
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
SD657.T5
ร451ข 
รายงานวิจัยเรื่องการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงแร..
   กิตติพงษ์ ตันมิตร
   Fulltext Abstract [../teenet/teenet0271t.pdf]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
QC73.6
ก674 
รายงานวิจัยเรื่องการปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็วที่มหาวิทยาลัยขอ..
   ผการัตน์ รัฐเขตต์
   Fulltext Abstract [../teenet/teenet0175t.html]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
SD345.T364
ผ122 
รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์รายย่อยในหมุ่บ้านป่าไ..
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
SF95
ร451ว 
รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตสำนึกใ..
   Fulltext Abstract [../teenet/teenet0263t.pdf]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

วจ 
รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตสำนึกใ..
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
QH541
ร451ห 
รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาและหาปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำบาดาลในเขต..
   รัตนา มหาชัย
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
QD181.F1
ร375 
รายงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของภูมิอากาศอีสานกับการออกแบบผน..
   ธนู พลวัฒน์
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
NA2940
ธ281 
รายงานวิจัยเรื่องนิเวศน์วิทยาและวงศ์ชีพของแย้ = Leiolepis be..
   โรจน์ชัย ศัตรวาหา
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
QL666.L28
ร926 
รายงานวิจัยอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบหมุนกับการประยุกต์ใช้..
   ชัยศิลป์ ชินพรเจริญพงศ์
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
TJ263
ช442 
รายงานสรุปผลการศึกษาทัศนะของชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นต่อ..
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
QH541.264.T5
ร451 
รายงานหลัก : โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูและบำบ..
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
TD745
ร451 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [77]   [แสดง 20/1535 รายการ]

 Copyright 2020. All Rights Reserved.