ฐานข้อมูลวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการศูนย์สารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ศึกษาการใช้พลังงานแสงแดดสำหรับตู้เย็นแบบดูดซึมโดยอาศัยแผ่นรว..
   จรุวัฒน์ จิโรจน์มนตรี
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.M81-15 
ศึกษาการทำกระดาษจากเส้นใยสับปะรด
   กิตติวัฒน์ พิริยะวิไล
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re.No.Che01-05 
ศึกษาการเปรียบเทียบการสูญเสียดินตามวิธีการกัดเซาะแบบต่าง ๆ
   วรพจน์ วงศ์เพชร
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.A94-7 
ศึกษาการอนุรักษ์พลังงานในระบบอุตสาหกรรมพลาสติก
   พงษ์ศักดิ์ จันทร์สมุทร
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re.No.M03-25 
ศึกษาผลการกำจัดสารพิษที่มีผลต่อลักษณะเฉพาะของโปรตีนในถั่วชนิ..
   สุทธิ ภมรสมิต
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
TX558.P35
ส773 
ศึกษาและออกแบบท่อเก็บเสียงเพื่อลดมลภาวะเสียงจากเครื่องยนต์สั..
   จักรวาล สุวรรณแสง
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.M98-15 
ศึกษาวิธีป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดินเนื่องจากฝนโดยปลูกหญ้..
   ภูริพันธุ์ เหมาะผดุงกุล
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.A93-14 
ศึกษาสมรรถนะของตัวรับแสงอาทิตย์แบบกระจกปิดหน้าสองแผ่น
   บรรจง ประเสริฐเจริญสุข
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.I81-1 
ศึกษาหัวฉีดแบบปะทะของเครื่องพ่นสารเคมี
   คมสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.A02-08 
ศึกษาหาข้อมูลจากเตาต้มเกลือพลังงานวัสดุจากการเกษตร
   คมกฤช หิโตปกรณ์
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re.No.M86-3 
ศึกษาอิทธิพลของความสกปรกบนกระจกปิดหน้าตัวรับแสงแผ่นราบ
   เกียรติสยาม สิทธิเวช
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.I84-12 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลอันดามัน
   นพดล ตั้งสกุล
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
NA
น169 
สภาพการจัดการขยะในโรงเรียนมัธยม : กรณีศึกษาในโรงเรียนที่ส่งค..
   ศรีวิไล ประทุม
   Fulltext Abstract [../teenet/teenet0267t.pdf]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
LB3405
ศ251 
สภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
   จุฬารัตน์ คงเพชร
   Fulltext Abstract [../teenet/teenet0030t.html]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
RA
จ681 
สภาพการณ์และปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใ..
   รวมพร ชุ่มสุคนธ์
   Fulltext Abstract [../teenet/teenet0077t.html]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
H
ร157 
สภาพปัจจุบันและปัญาหาในการจัดการเรียนการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อม..
   อารียา รัตนะหมื่นจิตร
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
LB
อ663 
สภาพปัญหาและความต้องการทางการศึกษาในระบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาด้า..
   พิณพร โสภาบุตร
   Fulltext Abstract [../teenet/teenet0063t.html]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
LC
พ662 
สภาวะฝุ่นละอองจากสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
   สัญญา กีรติวาสี
   Fulltext Abstract [../teenet/teenet0052t.html]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
TD
ส555 
สภาวะฝุ่นละอองในสิ่งแวดล้อมและฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าสู่ทางเดิ..
   บุญรักษ์ นวลศรี
   Fulltext Abstract [../teenet/teenet0032t.html]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
TD
บ544 
สภาวะสุขภาพในคนงานโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังเขตภาคตะวันออก
   สยาม ฮะฮวด
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
HD
ส319 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [77]   [แสดง 20/1535 รายการ]

 Copyright 2020. All Rights Reserved.