ฐานข้อมูลวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการศูนย์สารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
สมดุลของน้ำจากพื้นที่ที่มีการใช้ดินประเภทต่าง ๆ บริเวณสถานีว..
   วิชัย ทรงวัฒนา
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
S
ว541 
สมบัติในการนำน้ำและความเป็นประโยชน์ต่อพืชของน้ำในดินชุดหลักข..
   วิทยา ตรีโลเกศ
   Fulltext Abstract [../teenet/teenet0050t.html]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
S
ว583 
สรุปรายงานผลการศึกษาเชิงสำรวจเรื่องศักยภาพการพัฒนากิจกรรมนอก..
   สุวคนธ์ อาจฤทธิ์
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
HD2080.55
ส748 
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่เป็นอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล..
   สมศักดิ์ ปัญหา
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
QL
ส282 
สัมประสิทธิ์ความขรุขระของคลองชลประทาน (คลองซอย 3 ซ้าย โครงกา..
   คทาวุธ โสภาวงศ์
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.A94-9 
สัมประสิทธิ์อัตราการไหลของน้ำโคลนผ่านรูเปิด (orifice)
   บรรเจิด จรรยาเสน
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.A90-1 
สื่อที่เหมาะสมสำหรับการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการอนุรักษ์ทร..
   มงคล ปัตลา
   Fulltext Abstract [../teenet/teenet0046t.html]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
HC
ม114 
สุภวัฒน์ โสวรรณี
   สุภวัฒน์ โสวรรณี
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
QH
ส834 
เสถียรภาพดินถมของดินลมหอบขอนแก่นในสภาวะแห้งและมีความชื้นสูง
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.C02-30 
เสถียรภาพดินถมที่ปรับปรุงโดยวัสดุสังเคราะห์ของดินลมหอบขอนแก่..
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.C02-01 
หม้อไอน้ำและประสิทธิภาพ
   ธนพล คชมิตร
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.Che95-2ธ 
แหล่งกำเนินมลพิษในด้านสารอันตรายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   สุนันท์ อ่ำเทศ
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re.No.Env.E98-15 
แหล่งกำเนินมลพิษในด้านสารอันตรายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   สุนันท์ อ่ำเทศ
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re.No.Env.E98-15 
แหล่งของธาตุอาหารโปตัสเซียมในระบบนิเวศเกษตรนาน้ำฝนของภาคตะวั..
   ปัทมา วิตยากร
   Fulltext Abstract [../teenet/teenet0119t.html]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
S592.6.P6
ป533 
อัตราการซึมน้ำผ่านดินในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ชัยชาญ วรนิทัศน์
   Fulltext Abstract [http://boss.kku.ac.th/teenet/p..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re.No.C84-15 
อัตราการแทรกซึมและการซาบซึมของดินในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.A84-3 
อัตราการลดระดับน้ำกับความปลอดภัยของเขื่อนดิน
   นิรันดร์ นรปัญญา
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.C82-7 
อิทธิพลการปกคลุมดินของข้าวโพดต่อการกัดเซาะและดัชนีการปกคลุมพ..
   สัญชัย ภูริบัญชา
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.A88-16 
อิทธิพลของความเปียกและแห้งของดินและอุณหภูมิต่อการดูดซับโบรอน..
   วันปิติ อาจเดช
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
S
ว434 
อิทธิพลของช่วงเวลาการเขย่าดินและอัตราส่วนของดินต่อสารละลายต่..
   อุษา เกลาฉีด
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
S
อ864 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [77]   [แสดง 20/1535 รายการ]

 Copyright 2020. All Rights Reserved.