ฐานข้อมูลวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการศูนย์สารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
อิทธิพลของต้นไม้ในนาต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินนาและการเจริญเติ..
   สุนีย์ แซ่ลี้
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
S
ส821 
อิทธิพลของถั่วเหลืองและถั่วพุ่มที่มีผลต่อความชื้นในดินและการ..
   ประภาส เกียรติวีรวัฒนา
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.A95-18 
อิทธิพลของปริมาณความชื้นและความหนาแน่นที่มีผลต่อความสามารถอั..
   พิชัย ภู่ผึ้ง
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.C86-6 
อิทธิพลของปริมาณความชื้นและความหนาแน่นที่มีผลต่อค่ากำลังต้าน..
   อนุสรณ์ ซ้อนพิมาย
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.C85-7 
อิทธิพลของวัสดุดินเหนียว วัสดุปรับปรุงดินและปุ๋ยหมักต่อการปร..
   อรรณพ พุทธโส
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
S
อ435 
อิทธิพลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมกับปุ๋ยแร่ธาตุอัตร..
   ศรจิตร ศรีณรงค์
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
SB
ศ133 
อิทธิพลของวิธีการเตรียมดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันเท..
   พรทิพย์ แพงจันทร์
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
S
พ239 
อิทธิพลของสารอินทรีย์ปรับปรุงดิน, สภาพความชื้นและ pH ที่มีต่..
   ชัยทัศน์ ไพรินทร์
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
S591.55.T5
ช384 
อิทธิพลของอัตราปุ๋ยและระยะปลูกต่อผลผลิตใบหัวและคุณค่าทางอาหา..
   คมเพชร สมแสวง
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
SB
ค151 
อิทธิพลของอินทรีย์วัตถุและระดับความลึกการไถพรวนต่อความเค็มขอ..
   นิตยา บรรพจันทร์
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
SB
น577 
อิทธิพลของอุณหภูมิและ pH ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเชื้อจุลินท..
   จารุวรรณ สุ่มมาตย์
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
QR111
จ337 
อุปกรณ์หาค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
   วิวัฒน์ อมรนพกุล
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.M82-6 
อุโมงค์ลมความเร็วต่ำกว่าเสียง
   ปราการ สิลัยรัตน์
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re.No.M93-12 
รายงานการวิจัยเรื่องการผลิตเอนไซม์ดิบและเอนไซม์กิจกรรมสูงจาก..
   สุทธิ ภมรสมิต
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
QR90
ส773 
รายงานการวิจัยเรื่องผลของรางจืดต่อการลดพิษสารปราบศัตรูพืช (พ..
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
RS165.T45
ร451 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  69 70 71 72 73 74 75 76 77 [77]   [แสดง 15/1535 รายการ]

 Copyright 2021. All Rights Reserved.