ฐานข้อมูลวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการศูนย์สารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การควบคุมน้ำใต้ดินเค็มโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองน้ำใต้ดินเชิง..
   ธิดารัตน์ โคตนนท์
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
TD
ธ582ก 
การควบคุมระดับน้ำด้วยคอมพิวเตอร์
   โกเมณฑ์ โกศลกิตติอัมพร
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.M95-36 
การควบคุมระดับน้ำด้วยตัวควบคุมแบบ Proportional-Integral
   ธวัชชัย ธนกิจยิ่งยง
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.M95-21ธ 
การควบคุมระดับน้ำด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
   ทรงวุฒิ บุตรธนู
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re.No.M97-7 
การควบคุมระดับน้ำโดยการควบคุมแบบฟัซซี่
   ชลธี โพธิ์ทอง
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.E01-5 
การคัดเลือกตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับการใช้กำลังงานในสภาวะที่ม..
   สุวดี ทวีสุข
   Fulltext Abstract [../teenet/teenet0058t.html]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
RA
ส868 
การคำนวณภาระความร้อนและออกแบบท่อส่งลมโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
   สืบสกุล เอื้ออรัญโชติ
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.M94-14 
การคำนวณและออกแบบสร้างคอนเดนเซอร์สำหรับระบบปรับอากาศแบบดูดซึ..
   ทรงยศ เสมอวงษ์
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.M82-3 
การคำนวณเฮดรวมในการติดตั้งเครื่องสูบสำหรับบ่อบาดาลโดยใช้ไมโค..
   ชวลิต กิจบำรุง
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.A91-11 
การเคลื่อนที่ของตะกอน ทดสอบกรณีของพื้นที่ลุ่มน้ำในภาคตะวันออ..
   ปรัชญา จิตต์ปรัชญา
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
TC
ป431 
การเคลื่อนที่ของน้ำใต้ดินเค็มในชั้นให้น้ำแบบกึ่งปิด
   นิพนธ์ ผดุงกิจเจริญ
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
GB
น616 
การฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสีแสงอาทิตย์
   ชุมพล ชูครุวงศ์
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.Env.E89-5ช 
การฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
   เผดิม ผดุงมาตรวรกุล
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.Env.E96-2 
การฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่มด้วยรังสีแสงอาทิตย์
   ทิพย์วรรณ พรเจริญกูลกิจ
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re.No.Env.E92-2 
การจัดการการใช้น้ำชลประทานโครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยเตย
   จุมพล คำสวัสดิ์
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.A92-3 
การจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล
   ชัชชัย คงคาหลวง
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.E03-30 
การจัดการการระบายน้ำฝนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยระบบสารสนเทศภู..
   ชนะพล พลนรา
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re.No.Env.E03-01 
การจัดการขยะของชุมชนตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
   ศิริรัตน์ เที่ยงผดุง
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
TD
ศ481ก 
การจัดการขยะติดเชื้อของสถานีอนามัยในจังหวัดยโสธร
   สาธิต สว่างแสง
   Fulltext Abstract [../teenet/teenet0085t.html]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
RA
ส642ก 
การจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนบ้านจัดสรรอย่างเหมาะสมและมีประสิ..
   เฉลิมพล อุดมธนานันต์
   Fulltext Abstract [http://library.kku.ac.th/teene..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Pro.re. No.Env.E01-01 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [77]   [แสดง 20/1535 รายการ]

 Copyright 2020. All Rights Reserved.