ผลงาน

1 ระบบจองรถออนไลน์
2 ทำเว็บไชต์ฐานข้อมูลวารสารไทยที่มี Peer-review
3 ฐานข้อมูลชี้แหล่งอีสานสนเทศและภูมิปัญญาอีสาน
4 เว็บไซต์ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
5 เว็บไซต์อีสานสนเทศ
6 แบบฟอร์มใช้สำหรับภายใน
7 เว็บไซต์ภารกิจด้านงานพัสดุ
8 เว็บไซต์ภารกิจด้านงานประกันคุณภาพ
9 เว็บไซต์ภารกิจด้านการเงินและบัญชี
10 ระบบปฎิทินกิจกรรม
11 เว็บไซต์การจัดการความรู้ในองค์กร
12 ฐานข้อมูลรวมเรื่องหัวเรื่องภาษาไทย
13 ฐานข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 ระบบห้องสมุดโรงเรียน
15 ระบบจองห้องฝึกอบรมออนไลน์
16 ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
17 เว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 เว็บไซต์ ภารกิจงานการเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด
19 เว็บสมัครข่าวสารผ่านระบบ SMS
20 มุมอีสานสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 ฐานข้อมูลวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
23 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาขอนแก่น