วิทยากร/อาจารย์พิเศษ

อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษสอน วิชา “การจัดทำดรรชนีและสาระสังเขป” หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยากร
การจัดการความรู้ในองค์กร ด้วยโปรแกรม Word Press ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.
“Click & Trick on Web Blog” วิทยากร คือ นางสาวกฤติกา สุนทร และนายสมโภช พิมพ์พงษ์ต้อน และ วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การผลิตสื่อวิชาการในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 2 สำนักวิทยบริการ มข

ที่ปรึกษา

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติหอปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น