ประวัติการศึกษา

ประวัติด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล นายสมโภช พิมพ์พงษ์ต้อน
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ 123 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ ภายใน มข 42056
โทรศัพท์ 043-009700 ต่อ 42001,46123-4
โทรสาร 043-202351
อีเมล์ somphot@kku.ac.th
cartoonsn@yahoo.com
sp.somphot@gmail.com
Website http://boss.kku.ac.th