เกียรติประวัติ

2551
4 มีนาคม 2551 รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นสายสนันสนุน “ผู้มีผลงานการปฎิบัติงานด้านสนับสนุนวิชาชีพและวิชาการดีเด่น ระดับคณะ” ประจำปี 2550