หน้าที่การงาน

งานบริการวิชาการ

12 มิถุนายน 2534 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ปฎิบัติงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานบริการวิชาการ
หน่วยบริการการเรียนการสอน

1. ติดต่อและประสานงานกับแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยในการให้บริการของสำนักวิทยบริการ
2. ให้บริการการใช้เครื่องและคำแนะนำแก่นักศึกษา
3. ให้บริการการในการแนะนำแก่อาจารย์เพื่อการสอนและเพิ่มพูนความรู้
4. ให้คำปรึกษาในใช้โปรแกรมห้องสมุดฟรีแวร์
5. ให้คำปรึกษาในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา
6. ให้คำปรึกษาการใช้ Software ที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษา
7. ให้คำแนะนำแก่อาจารย์ในการสืบค้นฐานข้อมูลสำนักวิทยบริการ

หน่วยบริการงานสังคมและทั่วไป

ให้คำปรึกษาการใช้คอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานราชการภายในมหาวิทยาลัย ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในเพื่อการบริการห้องสมุด จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำนักวิทยบริการให้กับหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของสำนักวิทยบริการ จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ในด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้กับหน่วยงาน ทำแบบฟอร์มการใช้บริการในระบบออนไลน์ที่มีให้บริการในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ใช้บริการกับห้องสมุดคณะต่าง ๆ

งานฝึกอบรมและสัมมนา
งานฝึกอบรมและสัมมนา

การอบรมการใช้ Software แก่นักศึกษาใช้บริการห้องสมุด
การฝึกอบรมแก่อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้มาขอใช้บริการห้องสมุด
การฝึกอบรมทั่วๆไปที่เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสำนักวิทยบริการ

งานเตรียมเอกสารและประสานงานการฝึกอบรม
เตรียมเอกสารและคู่มือการฝึกอบรม
ติดต่อประสานงานและให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าอบรม

งานออกแบบและพัฒนาระบบงาน

งานจัดการระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จัดการติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานและจัดเตรียมคู่มือการปฏิบัติงาน
จัดการเกี่ยวกับระบบรักษาความลับและลำดับความสำคัญของโปรแกรม
ศึกษาระบบโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการวางรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกัน
ศึกษาและประเมินระบบโปรแกรมที่ไม่สามารถพัฒนาขึ้นใช้งานได้เอง เช่น ระบบโปรแกรมจัดการระบบ และโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อเลือกจัดหาระบบโปรแกรมดังกล่าวมาใช้งาน
ส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมที่เป็นโอเพนซอร์ส

งานวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
1. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานที่จะนำเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปใช้งานเพื่อวางรูปแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงานนั้น ตลอดจนให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบงานเดิมให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้งาน
3. ออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดเก็บข้อมูล และกรรมวิธีทางด้านการประมวลผลข้อมูล และลำดับการปฏิบัติงานที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นระบบงานที่เป็นไปได้จริง
4. ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อวางแผนและปรับปรุงให้ระบบงานคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้จริง และมีประสิทธิภาพสูงสุด

งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
1. ทำหน้าที่พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ทำหน้าที่ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรม
3. ทำหน้าที่ทดสอบและปรับปรุงกระบวนการในการจัดการข้อมูลดิบ เพื่อนำเข้าบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์
งานจัดการฐานข้อมูล

1. ดูแลโครงสร้างของฐานข้อมูลทั้งหมดของสำนักวิทยบริการ
2. ปรับปรุงโครงสร้างและจัดกลุ่มของฐานข้อมูล เป็นระยะๆ เพื่อให้การจัดการฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ให้คำปรึกษากับงานต่าง ๆ ในสำนักวิทยบริการ
4. ติดตามผลการใช้งานของแต่ละฐานข้อมูล
5. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในสำนักวิทยบริการในเรื่องอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม
6. ทำสำเนา (backup) ฐานข้อมูลเป็นระยะๆสำหรับ สำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน
7. ประสานงานในการติดตั้งฐานข้อมูลใหม่ลงเครื่องคอมพิวเตอร์
8. กำหนดระดับความลับของข้อมูลและสิทธิต่าง ๆ
9. กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ใช้ในการเข้าสู่ฐานข้อมูล
10. รับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม

งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

กำหนด Account แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่ใช้ระบบห้องสมุด
กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ใช้ในการเข้าสู่ระบบ
พัฒนา Software ที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ระบบของห้องสมุด
ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบ เพื่อวางแผนและปรับปรุงให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด